Qui és un cedent?

Definició Cedent

Entenem per empresa cedent tota empresa que tingui el projecte de transmetre la seva propietat i gestió a un/a reemprenedor/a, ja sigui per successió familiar o per transmissió a treballadors o a tercers.

No són subjecte de Reempresa aquelles empreses que només desitgen vendre una participació minoritària a un inversor. En aquests casos, podeu dirigir-vos a la xarxa de Business Angels.