La fiscalitat de la Transmissió vs. les Donacions d'empreses

Publicado el 22-03-2018

Fecha de inicio: 22-03-2018

Fecha final: 22-03-2018

Quin impacte fiscal té la compravenda d’empreses? I la donació? Quina convé més en cada cas? Al marge de les especificacions i casuístiques personals dels declarants, les diferits lleis de transmissions patrimonials, de donacions, d’IVA i d’IRPF indiquen quines són les obligacions fiscals en cada cas. Aquest document pretén ser una senzilla comparativa de les implicacions fiscals de la transmissió d’empreses, en el cas d’una donació i en el cas d’una transmissió. 

Les donacions estan regulades per l’Impost de Successions i Donacions que ha de pagar la part que rebi el bé. L’import a satisfer depèn de molts factors, entre ells, el valor del bé o la comunitat autònoma en que es trobi ubicat. En aquest cas, hi ha una bonificació del 95% en diferents tipus de donacions d’empreses. 

Impostos afectes a la transmissió d’empreses en el cas de donació i en el cas de compravenda 

Taula_donacio_compravenda_01
* Veure “Consideracions de la donació d’una activitat o participacions socials i l’IRPF 
** Veure “Consideracions de la donació d’una activitat i l’Impost de Successions i Donacions”.
*** Veure “Consideracions de la donació de participacions socials i l’impost de Successions i Donacions” 
 
C1

Per evitar la doble imposició amb l’impost de Successions i Donacions, l’article 6.4 de la Llei de IRPF ho declara No Subjecte

C2

En cas de que es doni un negoci empresarial o professional es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95% les adquisicions corresponguin al cònjuge, a la parella estable, als descendents, als ascendents o als col·laterals fins al tercer grau del causant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat.  

També poden gaudir de la reducció del 95% les persones que, sense tenir la relació de parentiu que s’hi especifica, tenen una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l’empresa o negoci amb una antiguitat mínima de deu anys, i alhora amb tasques de responsabilitat en la gestió o direcció amb una antiguitat mínima de cinc anys.  

  

Requisits

a) Que l’activitat sigui exercida pel donant.  

b) Que el donant hagi complert seixanta-cinc anys, o cessi anticipadament una activitat agrària, o es trobi en situació d’incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa.  

c) Que els rendiments derivats de l’activitat constitueixin almenys el 50% de la totalitat dels rendiments al IRPF del donant.  

d) Que en la data de la donació el donant cessi l’activitat empresarial o professional i deixi de  

percebre’n rendiments.  

 

Regla de manteniment: 

Aquesta reducció esta condicionada al manteniment de l’activitat durant els cinc anys següents a la donació. 

C3

En les adquisicions que corresponguin al cònjuge, a la parella estable, als descendents, als ascendents o als col·laterals fins al tercer grau de la persona difunta que causa la successió, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat, es pot aplicar en la base imposable una reducció del 95% del valor de les participacions en entitats. 

 

Requisits en cas de donació a familiars: 

a) Que el donant hagi complert seixanta-cinc anys, o es trobi en situació d’incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa. 

b) Que l’entitat no tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. 

c) Que la participació del donant en el capital de l’entitat en constitueixi almenys el 5%, computat individualment, o el 20%, computat conjuntament amb el cònjuge, la parella estable, els descendents, els ascendents o els col·laterals fins al tercer grau del donant, tant per consanguinitat o adopció com per afinitat.  

d) Que el donant hagi exercit efectivament funcions de direcció en l’entitat i hagi percebut per 

aquesta tasca una remuneració que constitueixi almenys el 50% de la totalitat dels rendiments d’activitats econòmiques i de treball personal computables al IRPF. 

e) Que el donant, en la data de la donació, si exerceix funcions de direcció en l’entitat, deixi 

d’exercir-les i deixi de percebre les remuneracions corresponents. 

 

Regla de manteniment: 

Aquesta reducció esta condicionada al manteniment de l’activitat durant els cinc anys següents a la donació i també dels requisits indicat a les lletres b, c i d. 

També, les persones amb una vinculació laboral o de prestació de serveis es poden aplicar la mateixa reducció. 

 

Requisits en cas de donació a persones amb una vinculació laboral prèvia: 

  1. Els anomenats en els requisits per donació de participacions. 
  1. Una antiguitat mínima de deu anys, i alhora amb tasques de responsabilitat en la gestió o direcció amb una antiguitat mínima de cinc anys. 
  1. Que la participació del donatari en el capital de l'entitat resultant de la donació sigui de més del 50 %.  

 

Regla de manteniment  

Aquesta reducció esta condicionada al manteniment de l’activitat durant els cinc anys següents a la donació i a que l’entitat no tinguin com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari. 

C4

En cas d’incompliment caldrà liquidar, dins del termini voluntari de presentació de l’autoliquidació corresponent als actes de transmissió intervius, la part de l’impost que havia deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció aplicada, juntament amb els interessos de demora que s’hagin meritat.  

C5

El tipus impositiu de l’Impost de Successions i Donacions a Catalunya varia depenent de la base liquidable. A continuació es mostra un quadre resum: 

Taula_donacio_compravenda_02
C6

Informaciones de interés